Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Ban tổ chức - Penjico
04:29' CH - Thứ sáu, 31/03/2017

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP xây lắp III Petrolimex

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp III Petrolimex trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty như sau:

 1. Thời gian: Lúc 7h30, Chủ nhật, ngày 16/04/2017.
 2. Địa điểm: Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Quận 4 số 85-87 đường Tân Vĩnh, Phường 6, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh.
 3. Nội dung:
 • Báo cáo về kết quả hoạt động SXKD năm 2016, mục tiêu định hướng và giải pháp năm 2017; Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2016; Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016; Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016;
 • Bầu thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021.
 • Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
 1. Đối tượng tham dự :
 • Các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty CP Xây lắp III Petrolimex theo danh sách cổ đông chốt ngày 24/03/2017 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam công bố.
 • Trường hợp Quý cổ đông không sắp xếp tham dự Đại hội được, có thể ủy quyền cho HĐQT công ty hoặc người khác tham dự đại hội. Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền 01 lần, người được ủy quyền không ủy quyền lại cho người khác.
 1. Đăng ký tham dự Đại hội:
 • Cổ đông dự họp, cổ đông đại diện được ủy quyền khi đến dự Đại hội xin vui lòng mang theo giấy CMND/hộ chiếu (bản chính). Hồ sơ đăng ký ủy quyền cho người khác tham dự gồm: giấy ủy quyền tham dự, bản sao giấy CMND/ hộ chiếu của cổ đông.
 • Đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự (theo mẫu) trước 16h ngày 14/04/2017. Mọi thông tin liên quan đến Đại hội, hồ sơ đăng ký tham dự ĐHĐCĐ vui lòng gửi qua bưu điện/điện thoại/fax/email về công ty theo địa chỉ:

Công ty CP xây lắp III Petrolimex

232 Nguyễn Tất Thành Phường 13 Quận 4 TP.HCM.

ĐT: 08 3940 4602 máy lẻ 336 ( bà Quỳnh); Fax: (08)3940 4606.

Email: quynhhtn.xaylap3@petrolimex.com.vn

 • Chương trình và các tài liệu liên quan đến nội dung Đại hội (download tại đây), mẫu giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, hồ sơ ứng cử/đề cử được công bố tại website: www.penjico.petrolimex.com.vn
 • Nếu có ứng cử/ đề cử vào HĐQT-BKS công ty, Quý cổ đông vui lòng gửi đơn ứng cử/ đề cử và hồ sơ liên quan về Công ty trước 16h30 ngày 10/04/2017.

Thông báo này thay cho thư mời trong trường hợp Quý cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 nhưng chưa nhận được thư mời.

Trân trọng kính mời.

T/M.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

CUNG QUANG HÀ

Cơ quan chủ quản: Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Quang Dũng - Phó Tổng Giám đốc Địa chỉ: Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội - ĐT: (024) 3851-2603 - Fax: (024) 3851-9203 – Email: banbientapweb [@] petrolimex [.] com [.] vn